O nas

Poznaj nas bliżej

Od 6 kwietnia 1981 roku do chwili obecnej Towarzystwo promuje naszą gminę i miasto, inicjuje różne przedsięwzięcia, współpracuje z instytucjami, prowadzi działalność wydawniczą.

Organizacja ma swój medal, którym wyróżnia osoby zasłużone dla Stowarzyszenia i Ziemi Zwoleńskiej. Medalem tym uhonorowano liczną grupę działaczy samorządowych, kultury, oświaty, a także ministrów i parlamentarzystów. Pamiątkowym medalem Towarzystwa uhonorowany został także Papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki mieszkańców Zwolenia do Watykanu, oraz Kardynał Józef Glemp i marszałek sejmu – Maciej Płażyński. Działalność Towarzystwa prowadzona jest społecznie. Stowarzyszenie w dowód uznania inicjatyw i zaangażowania wyróżnione zostało  licznymi dyplomami i medalami min. medalem Senatu RP, medalem „Towarzystwa Kulturalnego z Orawy”. Wielu członków Towarzystwa wyróżniono złotymi odznakami „Zasłużonego Działacz Kultury”, medalami Towarzystwa oraz medalem

Zgodnie z przyjętym statutem, celem Towarzystwa jest szerzenie i umacnianie przywiązania do miasta Zwolenia wśród jego mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych, upowszechnianie dziejów miasta, jego promocja na zewnątrz, opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody, wspieranie działań społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o mieszkańców i estetyczny wygląd miasta.

Program działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia wpisuje się w postać  wielkiego poety Renesansu, związanego z Ziemią Zwoleńską – Jana Kochanowskiego.

S T A T U T
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA ZWOLENIA imienia JANA KOCHANOWSKIEGO

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia imienia Jana Kochanowskiego” zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem. Działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2019, poz. 713 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zwoleń, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta, gminy, powiatu Zwoleń i województwa mazowieckiego.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3
Towarzystwo ma charakter społeczny, a realizację swych statutowych zadań opiera na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4
Towarzystwo może zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać i zbywać  majątek ruchomy i nieruchomy, użytkować majątek Towarzystwa z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia imienia Jana Kochanowskiego.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Towarzystwa jest szerzenie i umacnianie przywiązania do miasta Zwolenia wśród jego mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych, upowszechnianie dziejów miasta, opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody, jego promocja na zewnątrz, wspieranie działań społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o mieszkańców i estetyczny wygląd miasta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.Współdziałanie z władzami samorządowymi i podległymi im instytucjami kultury, oświaty i sportu;
2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie historii regionu, dokumentowanie współczesnych dziejów;
3. Inicjowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z życiem kulturalnym, ekologią, działalnością charytatywną;|
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. Pielęgnowanie i propagowanie wartościowych tradycji regionalnych, organizowanie imprez kulturalnych;
6. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, inicjowanie i organizowanie konferencji, kursów, sesji, seminariów, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw;
7. Działalność wydawniczą;
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa;
9. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. Promocję i organizację wolontariatu;
11. Działalnie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12. Pomoc Polonii i Polakom za granicą
13. Współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi i naukowymi, z organizacjami społecznymi;
14. Współpracę z radiem, telewizją i prasą dla prezentowania dorobku  i problemów Towarzystwa, miasta i regionu;
15. Utrzymywanie więzi i roztaczanie opieki nad osobami szczególnie zasłużonymi dla miasta, Towarzystwa i regionu oraz wyróżnianie ich osiągnięć;
16. Wnioskowanie w sprawie odznaczeń, nagród i innych form wyróżnień dla osób zasłużonych dla Zwolenia i regionu;
17. Przyznawanie Medalu Pamiątkowego osobom i instytucjom wyróżniającym się osiągnięciami w różnych dziedzinach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada członków: a) zwyczajnych, b) wspierających,  c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Towarzystwa.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

Prawa i obowiązki członków:
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
d) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się  z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

Powody utraty praw członkowskich:

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 8
1. Władzami Towarzystwa są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd,  c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Najwyższym organem Towarzystwa jest Walne Zebranie członków, do którego kompetencji należy:

1. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. Uchwalanie planów działalności i budżetu
3. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności ekonomicznej Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich
5. Uchwalanie zmian statutowych
6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa
7. Nadanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.

§ 9
Walne Zebrania członków są zwyczajne i nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź ¼ ilości członków Towarzystwa, w ciągu 2 tygodni od wpływu wniosku.

§ 10
Do prawomocności zebrań wymagana jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej połowy członków Towarzystwa, a w drugim terminie walne zebrania są prawomocne bez względu na ilość obecnych. Poza przypadkami określonymi w statucie uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 11
Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 7 członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika, którzy łącznie stanowią Prezydium Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Przyjmowanie i zwalnianie członków Towarzystwa
2) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
3) Zwoływanie Walnego Zebrania oraz wykonywanie uchwał podjętych na Zebraniu
4) Opracowanie sprawozdań z działalności Zarządu
5) Decydowanie o nabyciu względnie zbyciu majątku Towarzystwa Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się przynajmniej raz na kwartał, wszelkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących nabywania i zbywania majątku, do powzięcia których wymagane jest ¾ głosów.

Prezydium Zarządu Towarzystwa jest organem wykonawczym Zarządu. Zbiera się w miarę potrzeby, załatwia bieżące sprawy Towarzystwa nie wymagające uchwał Zarządu.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybierana jest przez Walne Zgromadzenie większością głosów przewidzianą w statucie, składa się z 3 osób. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących członków w liczbie nieprzekraczającej ½ składu.

§ 12
Majątek Towarzystwa:

Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: a) składki członkowskie, b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z majątku towarzystwa, dochody z działalności własnej.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

§ 13
Reprezentowanie Towarzystwa:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym  w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu.

Środki finansowe mogą być wykorzystywane tylko na cele statutowe.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 14
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Niniejszy statut został uchwalony przez członków Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia imienia Jana Kochanowskiego– założycieli Towarzystwa na zebraniu w dniu 06 kwietnia 1981r. Poprawki statutu dokonane na zebraniu członków w dniu 11 maja 1991r. , zmiana statutu w dniu 12 maja  2019 r.

Skład Zarządów i Komisji Rewizyjnych